תורירגש-הירטסוא
ביבא לת 11 ןמרה ןהכ
64385 :דוקימ
03-5246186 :ןופלט
03-5244039 :סקפ
(ירחסמה גיצנה דרשמ) תורירגש-הירטסוא
ביבא לת 198 ןוקריה
63405 :דוקימ
03-5226641 :ןופלט
03-5240047 :סקפ
הניירקוא תורירגש
ביבא לת 12 רקירטש
62006 :דוקימ
03-6040242 :ןופלט
03-6042512 :סקפ
תורירגש-הילרטסוא
ביבא לת הפוריא תיב 37 ךלמה לואש 'דש
64928 :דוקימ
03-6950451 :ןופלט
03-6968404 :סקפ
תורירגש -יאוגורוא
ביבא לת 52 סקנפ
62261 :דוקימ
03-6040411 :ןופלט
03-5441452 :סקפ
תורירגש-ראמנאימ דוחיא
ביבא לת 26 ןוקריה
68011 :דוקימ
03-5170760 :ןופלט
03-5171440 :סקפ
תורירגש-הילטיא
ביבא לת 4 ןמציו
64239 :דוקימ
03-6964223 :ןופלט
03-6918428 :סקפ
דנלריא תורירגש
ביבא לת 3 שירפ לאינד
64731 :דוקימ
03-6964166 :ןופלט
03-6964160 :סקפ
הניטנגרא תורירגש
ןג תמר א 3 יקסניטוב'ז
52520 :דוקימ
03-5759173 :ןופלט
03-5759178 :סקפ
היפויתא תורירגש
ביבא לת 48 הוקת חתפ ךרד
66184 :דוקימ
03-6397831 :ןופלט
03-6397837 :סקפ
תורירגש-רודאוקא
ביבא לת 4 ןמציו
64239 :דוקימ
03-6958764 :ןופלט
03-6913604 :סקפ
תורירגש - תירבה תוצרא
ביבא לת 71 ןוקריה
63432 :דוקימ
03-5197575 :ןופלט
03-5102444 :סקפ
תורירגש - תירבה תוצרא
ביבא לת 1 הדוהי ןב
63801 :דוקימ
03-5175151 :ןופלט


תורירגש - הירגלוב
ביבא לת 124 לוריבג ןבא
62038 :דוקימ
03-5241751 :ןופלט
03-5241798 :סקפ
תורירגש - היבילוב
ןויצ תרשבמ 5/9 למרכ
90805 :דוקימ
02-5335195 :ןופלט
02-5335196 :סקפ
תורירגש - היגלב
ביבא לת 266 ןוקריה
63504 :דוקימ
03-6054164 :ןופלט
03-5465345 :סקפ
תורירגש-ליזרב
ביבא לת 2 ןלפק
64734 :דוקימ
03-6919292 :ןופלט
03-6916060 :סקפ
תורירגש הינטרב
ביבא לת 192 ןוקריה
63405 :דוקימ
03-5249171 :ןופלט
03-5243313 :סקפ
תירלוסנוק תקלחמ-הינטירב תורירגש
ביבא לת 1 הדוהי ןב
63801 :דוקימ
03-5100166 :ןופלט
03-5101167 :סקפ
סוראלב תורירגש
ביבא לת 2 ןמפיוק
68012 :דוקימ
03-5102236 :ןופלט
03-5102235 :סקפ


תורירגש-הלמטאוג
ביבא לת 74 רייאב אה
62198 :דוקימ
03-5467372 :ןופלט
03-5467317 :סקפ
הנאג תורירגש
ןג תמר 15 ללה אבא ךרד
52522 :דוקימ
03-7520834 :ןופלט
היזורג תורירגש
ביבא לת 74 רייאב אה
62198 :דוקימ
03-6021541 :ןופלט
03-6021542 :סקפ
תורירגש - הינמרג
ביבא לת 3 שירפ לאינד
64731 :דוקימ
03-6931313 :ןופלט
03-6969217 :סקפ


תורירגש-הינד
ביבא לת 23 השמ ינב
62308 :דוקימ
03-5442144 :ןופלט
03-5465502 :סקפ
תורירגש-הקירפא םורד
ביבא לת (לע לדגמ) 50 ףוגנזיד
64332 :דוקימ
03-5252566 :ןופלט
03-5253230 :סקפ


תורירגש ודוה
ביבא לת 4 ןמפיוק
68012 :דוקימ
03-5101431 :ןופלט
03-5101434 :סקפ
תורירגש-דנלוה
ביבא לת 4 ןמציו
64239 :דוקימ
03-6957377 :ןופלט
03-6957370 :סקפ
תורירגש - תינקינימודה הקילבופרה
ביבא לת 19 ןיטוס
64684 :דוקימ
03-5277073 :ןופלט
03-5277074 :סקפ


ןקיתוה תורירגש
ופי הקיתעה ופי 1 תולזמה ביתנ
68037 :דוקימ
03-6835658 :ןופלט
03-6835659 :סקפ
תורירגש-הלאוצנו
ביבא לת ליטסקטה תיב 2 ןמפיוק
68012 :דוקימ
03-5176287 :ןופלט
03-5176210 :סקפ


ריאז תורירגש
ביבא לת 1/2 לחר
64584 :דוקימ
03-5248306 :ןופלט
03-6999270 :סקפ


בהנשה ףוח תורירגש
ןג תמר הקירפא םורד ןינב 25 לאלצב
52521 :דוקימ
03-7538214 :ןופלט
03-7538211 :סקפ


תורירגש-ןווי
ביבא לת 47 רמייהנדוב
62008 :דוקימ
03-6055461 :ןופלט
03-6054374 :סקפ
תיללכ תורירגש-ןוי
םילשורי חאר'ג ךיש
02-5828316 :ןופלט
היבלסוגוי תורירגש
ביבא לת 10 רמייהנדוב
62008 :דוקימ
03-6045535 :ןופלט
03-6049456 :סקפ
ןדרי תורירגש
ןג תמר א 14 ללה אבא ךרד
52506 :דוקימ
03-7517722 :ןופלט
03-7517712 :סקפ


היבטל תורירגש
ביבא לת 52 סקנפ
62261 :דוקימ
03-5462438 :ןופלט
הירביל תורירגש
ןג תמר 6 ןועמש גורפ
52482 :דוקימ
03-6728532 :ןופלט
03-6727167 :סקפ
הינאותיל תורירגש
ביבא לת 50 ףוגנזיד
64332 :דוקימ
03-5288514 :ןופלט
03-5257265 :סקפ


תורירגש-םירצמ
ביבא לת 54 לזב
62744 :דוקימ
03-5464151 :ןופלט
03-5441615 :סקפ
תורירגש-וקיסקמ
ביבא לת ץיב דנרג ןולמ 250 ןוקריה
63113 :דוקימ
03-5446705 :ןופלט
03-5446710 :סקפ
הבודלומ תורירגש
ביבא לת 7 קוקבח
63505 :דוקימ
03-6040014 :ןופלט
03-6040014 :סקפ


תורירגש - היגברונ
ביבא לת ,ביבא תמר ביבא תמר ןוינק 40 ןייטשניא
69102 :דוקימ
03-7441490 :ןופלט
03-7441498 :סקפ
הירגינ תורירגש
ביבא לת 34 ןודרוג
63414 :דוקימ
03-5222144 :ןופלט
03-5237886 :סקפ


ןיס תורירגש
ביבא לת 222 הדוהי ןב
63473 :דוקימ
03-5467277 :ןופלט
03-5467251 :סקפ
הינבולס תורירגש
ביבא לת 2 ןמפיוק
68012 :דוקימ
03-5163530 :ןופלט
03-5161526 :סקפ
היקבולס תורירגש
ביבא לת 37 יקסניטוב'ז
62287 :דוקימ
03-5440066 :ןופלט
תורירגש-דרפס
ביבא לת 3 שירפ לאינד
64731 :דוקימ
03-6965218 :ןופלט
03-6965217 :סקפ


תורירגש לגוטרופ
ביבא לת 4 ןמציו
64239 :דוקימ
03-6956373 :ןופלט
03-6956366 :סקפ
תורירגש - הקילבופר םיניפיליפ
ביבא לת ליטסקטה זכרמ 2 ןמפיוק
68012 :דוקימ
03-5175263 :ןופלט
03-5102229 :סקפ
תורירגש-דנלניפ
ביבא לת והילא תיב 2 לוריבג ןבא
64077 :דוקימ
03-6950527 :ןופלט
03-6966311 :סקפ
תורירגש המנפ
ביבא לת 10 רייאב אה
62093 :דוקימ
03-6956711 :ןופלט
03-6910045 :סקפ
תורירגש - ורפ
ןג תמר 37 תינגרמה
52584 :דוקימ
03-6135591 :ןופלט
03-7512286 :סקפ
ןילופ תורירגש
ביבא לת 16 ןיטוס
64684 :דוקימ
03-5240188 :ןופלט
03-5237806 :סקפ
יאווגארפ תורירגש
ןויצ תרשבמ 1/4 למרכ
90805 :דוקימ
02-5334830 :ןופלט
02-5333878 :סקפ


תורירגש-תפרצ
ביבא לת 112 לאומס טרברה
63572 :דוקימ
03-5245371 :ןופלט
03-5249294 :סקפ
הלי'צ תורירגש
ביבא לת 7 קוקבח
63505 :דוקימ
03-6020130 :ןופלט
היכ'צ תורירגש
ביבא לת 23 ןילטיצ
64955 :דוקימ
03-6918282 :ןופלט
03-6918286 :סקפ


תורירגש-היבמולוק
ביבא לת 52 סקנפ
62261 :דוקימ
03-5461717 :ןופלט
03-5461404 :סקפ
תורירגש-הדנק
ביבא לת תונפסה תיב והילא די 3 םירינ
67060 :דוקימ
03-6363300 :ןופלט
03-5272333 :סקפ
וגנוק תורירגש
ביבא לת 1/2 לחר
64584 :דוקימ
03-5248306 :ןופלט
03-6999270 :סקפ
הקיר הטסוק תורירגש
םילשורי 13/1 ןיקסיד
96440 :דוקימ
02-5666197 :ןופלט
02-5632591 :סקפ
האירוק תורירגש
ביבא לת 38 ן"ח 'דש
64166 :דוקימ
03-6963244 :ןופלט
03-6963243 :סקפ
ןורמק תורירגש
ביבא לת 10 ןמפיוק
68012 :דוקימ
03-5190011 :ןופלט
הינק תורירגש
ןג תמר 15 ללה אבא ךרד
52522 :דוקימ
03-5754633 :ןופלט
03-5754788 :סקפ
ןיסירפק תורירגש
ביבא לת לע לדגנ 50 ףוגנזיד
64332 :דוקימ
03-5250212 :ןופלט
03-6290535 :סקפ


תורירגש- הינמור
ביבא לת 24 ןהכה םדא
64585 :דוקימ
03-5244644 :ןופלט
03-5247379 :סקפ
תורירגש היסור
ביבא לת 120 ןוקריה
63573 :דוקימ
03-5226736 :ןופלט
03-5226713 :סקפ
הדנוור תורירגש
ביבא לת 30 רייאב אה
62998 :דוקימ
03-6912319 :ןופלט
03-6963408 :סקפ


תורירגש-הידווש
ביבא לת היסא תיב 4 ןמציו
64239 :דוקימ
03-6958111 :ןופלט
03-6958116 :סקפ
תורירגש-הירציוש
ביבא לת 228 ןוקריה
63405 :דוקימ
03-5464455 :ןופלט
03-5464408 :סקפ


דנליאת תכלממ תורירגש
ביבא לת 21 ךלמה לואש 'דש
64367 :דוקימ
03-6958980 :ןופלט
03-6958991 :סקפ
היכרות תורירגש
ביבא לת 202 ןוקריה
63405 :דוקימ
03-5241101 :ןופלט
03-5240499 :סקפ

B4U.com

Copyright © 2003 www.embassy.co.il All rights reserved