תורירגש-הירטסוא
ביבא לת 11 ןמרה ןהכ
64385 :דוקימ
03-5246186 :ןופלט
03-5244039 :סקפ
(ירחסמה גיצנה דרשמ) תורירגש-הירטסוא
ביבא לת 198 ןוקריה
63405 :דוקימ
03-5226641 :ןופלט
03-5240047 :סקפ
הניירקוא תורירגש
ביבא לת 12 רקירטש
62006 :דוקימ
03-6040242 :ןופלט
03-6042512 :סקפ
תורירגש-הילרטסוא
ביבא לת הפוריא תיב 37 ךלמה לואש 'דש
64928 :דוקימ
03-6950451 :ןופלט
03-6968404 :סקפ
תורירגש -יאוגורוא
ביבא לת 52 סקנפ
62261 :דוקימ
03-6040411 :ןופלט
03-5441452 :סקפ
תורירגש-ראמנאימ דוחיא
ביבא לת 26 ןוקריה
68011 :דוקימ
03-5170760 :ןופלט
03-5171440 :סקפ
תורירגש-הילטיא
ביבא לת 4 ןמציו
64239 :דוקימ
03-6964223 :ןופלט
03-6918428 :סקפ
דנלריא תורירגש
ביבא לת 3 שירפ לאינד
64731 :דוקימ
03-6964166 :ןופלט
03-6964160 :סקפ
הניטנגרא תורירגש
ןג תמר א 3 יקסניטוב'ז
52520 :דוקימ
03-5759173 :ןופלט
03-5759178 :סקפ
היפויתא תורירגש
ביבא לת 48 הוקת חתפ ךרד
66184 :דוקימ
03-6397831 :ןופלט
03-6397837 :סקפ
תורירגש-רודאוקא
ביבא לת 4 ןמציו
64239 :דוקימ
03-6958764 :ןופלט
03-6913604 :סקפ
תורירגש - תירבה תוצרא
ביבא לת 71 ןוקריה
63432 :דוקימ
03-5197575 :ןופלט
03-5102444 :סקפ
תורירגש - תירבה תוצרא
ביבא לת 1 הדוהי ןב
63801 :דוקימ
03-5175151 :ןופלט

B4U.com

Copyright © 2003 www.embassy.co.il All rights reserved