תורירגש-היבמולוק
ביבא לת 52 סקנפ
62261 :דוקימ
03-5461717 :ןופלט
03-5461404 :סקפ
תורירגש-הדנק
ביבא לת תונפסה תיב והילא די 3 םירינ
67060 :דוקימ
03-6363300 :ןופלט
03-5272333 :סקפ
וגנוק תורירגש
ביבא לת 1/2 לחר
64584 :דוקימ
03-5248306 :ןופלט
03-6999270 :סקפ
הקיר הטסוק תורירגש
םילשורי 13/1 ןיקסיד
96440 :דוקימ
02-5666197 :ןופלט
02-5632591 :סקפ
האירוק תורירגש
ביבא לת 38 ן"ח 'דש
64166 :דוקימ
03-6963244 :ןופלט
03-6963243 :סקפ
ןורמק תורירגש
ביבא לת 10 ןמפיוק
68012 :דוקימ
03-5190011 :ןופלט
הינק תורירגש
ןג תמר 15 ללה אבא ךרד
52522 :דוקימ
03-5754633 :ןופלט
03-5754788 :סקפ
ןיסירפק תורירגש
ביבא לת לע לדגנ 50 ףוגנזיד
64332 :דוקימ
03-5250212 :ןופלט
03-6290535 :סקפ

B4U.com

Copyright © 2003 www.embassy.co.il All rights reserved